6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME, BEYAN VE ONAY FORMU

Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı (“TEGEV”) tarafından kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İşbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin bilgilendirme, beyan ve onay metni” 6698 sayılı Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, siz değerli burs başvurusunda bulunan öğrencilerin ve velilerin, TEGEV bünyesinde yer alan çalışanların, TEGEV bursiyerlerine burs desteği sağlayan/sağlamak isteyen burs sağlayıcıların ve TEGEV faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen projelerde yer alarak katkı sağlayan gönüllü eğitmenler ve tüm değerli ilgili kişilerin bilgilerine sunmak isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir: 
  • Burs imkânının sağlanması, 
  • Bursiyerler için TEGEV tarafından düzenlenen faaliyetleri duyurma ve faaliyetlere katılım sağlanması,
  • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini ve beyanlarını teyit etmek,
  • TEGEV faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek burs, yardım, bağış kampanyaları ve diğer organizasyonların planlanması, yürütülmesi ve bu organizasyonlara davet etme ve katılım sağlanması,
  • TEGEV destek gruplarının belirlenmesi,
  • TEGEV’in mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi ve haklarını kullanabilmesi. 
 
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Burs başvurusu esnasında gerek doğrudan tarafınıza ait kişisel verileriniz gerek Kanun’un 28/1 maddesi çerçevesinde işlenen ve tarafımızca talep edilerek toplanan kişisel verileriniz; işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve yukarıda belirtilen amaçlarla bağlantılı şekilde sınırlı ve ölçülü olarak, Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri gerektiğinde hukuken yetkili olan ilgili adli ve idari makamlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, şeffaflık ilkesi ile TEGEV’in faaliyetleri ilişkili olmak üzere TEGEV’in ulusal ve uluslararası işbirlikçileri, burs sağlayıcıları, TEGEV’in mütevelli heyeti ve gerekli olması halinde TEGEV tarafından eğitim ve öğretim yılı içerisinde bursiyerlere yönelik, bursiyerlerin çalışma hayatına ilişkin farklı bakış açıları geliştirmesine yardımcı olması amacıyla düzenlenen teknik gezilere ev sahipliği yapan ilgili kuruluş, TEGEV projelerinde çalışacak eğitmen, öğrenci başta olmak üzere ilgili destek sağlayıcı ile TEGEV bünyesinde kuruluş amacına hizmet eden tüm organizasyonların planlanması ve yürütülmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz TEGEV tarafından www.tegev.org.tr internet sitesinde yer alan burs başvuru formu aracılığıyla elektronik ortamda, fiilen veya posta yoluyla tarafınızca TEGEV’e teslim edilen burs başvurusu için gerekli her türlü evrak, TEGEV’in internet sitesinde yer alan bağış hesaplarımıza sunulan destek neticesinde, TEGEV projelerinde yer almak üzere tarafımıza yapılan yazılı, sözlü ve elektronik ortam üzerinden alınan tüm katılım talepleri aracılığıyla başta olmak üzere sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle;başta burs imkânından faydalanan ilgililerin ve verisi işlenen yakınları olmak üzere TEGEV tarafından verisi işlenen tüm ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan bilgilendirme,beyan ve onay formunun 2. Başlığında yer verilen amaçlar, Kanunun 5. Maddesinde yer alan veri sorumlusunun yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve diğer hükümler gereğince toplanmaktadır.
 
Kişisel Verilerin Saklama Süreleri ve İmhası
 
TEGEV tarafından işlenen verilerin muhafazasında, verilerin saklanma koşulları göz önünde bulundurularak bursiyerlere ait kişisel veriler için burs yönetmeliğinde belirlenen süreler dikkate alınır. TEGEV’in Burs Yönetmeliğinde belirtilen takvimle birlikte alınan burs başvuruların, TEGEV tarafından değerlendirmesi neticesinde, 
 
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin işlenen kişisel verileri;
Burs süresince ve bu sürenin sona ermesinden itibaren en fazla periyodik imha süresince muhafaza edilecektir. 
 
Burs almaya hak kazanamayan öğrencilerin işlenen verileri;
Burs başvurularına ilişkin değerlendirmenin sonucunun kendilerine bildirildiği günden itibaren en fazla periyodik imha süresince muhafaza edilecektir ve bu süre zarfında ilgililere ait tarafımızla paylaşılan kişisel veriler herhangi bir sebeple kullanılmayacaktır.
 
İşbu bilgilendirme metninde ve TEGEV Burs Yönetmeliği md.11’de yer alan burs süresinin dolması halinde periyodik imha süreleri doğrultusunda resen ya da ilgilinin talebi ile verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirebilmek için, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak kişisel verilerin imhası gerçekleştirilecektir.
 
TEGEV tarafından, bursiyerler haricinde kişisel verileri işlenen gerçek kişilere ait kişisel veriler, Kanunun 7. Maddesine uygun olarak işlenme amacının ortadan kalkması veya ilgili kişinin talebi üzerine maksimum periyodik imha süresine uygun olarak imha edilecektir.
 
Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Kişisel Veri sahibi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. 
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında bulunan haklarınızın kullanımına ilişkin talepleriniz için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Sedef Cad. Sedef Sitesi, Blok No:10, Kat:5 Daire:12 34758 Ataşehir/İstanbul, adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından TEGEV’e daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini, kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.
 
Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 
 
Kişisel veri sahibi olarak Kanunda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 
 
Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde TEGEV tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 
Açık Rıza Beyanı

Burs başvurusu için TEGEV ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi ve onay verdiğimi, her zaman veri sorumlusu olan TEGEV’den bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik veya hatalı işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verileri yasal prosedürlere uygun olarak imha edilmesi talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi ve işbu 3 (üç) sayfadan ibaret bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.
 
**Burs müracaatında bulunanın 18 yaşından küçük olması halinde işbu Bilgilendirme ve Onay Formu ve Burs Başvuru Formu ilgili adına anne-baba veya atanmış vasi tarafından ıslak imzalı olarak tarafımıza gönderilmesi  gerekmektedir.

Müracaatta Bulunan
 
Top